Bestuur

Bestuursfoto.jpg

v.l.n.r. Ayla van Nieuwland, Edwin Bloemendal, Romi Bouman, Merel Smit, Pierce van der Wal

Het vijfentwintigste bestuur van Studievereniging Check.

Romi Bouman - Voorzitter                                         voorzitter@sv-check.nl
Edwin Bloemendal - Secretaris                                 secretaris@sv-check.nl
Merel Smit- Penningmeester                                     penningmeester@sv-check.nl
Ayla van Nieuwland - Intern coördinator                   intern-coordinator1@sv-check.nl
Pierce van der Wal - Intern coördinator                    intern-coordinator2@sv-check.nl                                         Bestuurstaken

De voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, de Algemene Ledenvergaderingen en de vergadering van Commissie van Voorzitters. Tevens coördineert zij de samenwerking en de voortgang binnen het bestuur en de vereniging. Daarnaast is Romi het aanspreekpunt voor de (alumni)leden, sponsoren en andere belanghebbenden. Op activiteiten is de voorzitter het boegbeeld van de vereniging. 

Vicevoorzitter
Halverwege het verenigingsjaar zal het bestuur, na een sollicitatieronde, een vicevoorzitter voordragen. Diegene zal tijdens een Algemene Ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Vanaf dat moment is de vicevoorzitter volwaardig bestuurslid. Op deze manier zal hij of zij voldoende ervaring opdoen om in het verenigingsjaar 2019/2020 het voorzitterschap op zich te nemen.

De secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaggeving binnen de vereniging. Hij zal notuleren tijdens de bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergaderingen en de vergaderingen van Commissie van Voorzitters. Binnen het bestuur is Edwin verantwoordelijk voor het beheer van de bestuursagenda. Daarnaast houdt de secretaris de ledenadministratie bij en zal hij de (alumni)leden op de hoogte houden van de aankomende activiteiten. Verder valt het onderhoud van de website van SV Check onder de secretaris. Tot slot verstuurt hij de maillings van kantoren door en plaatst hij berichten via social media van SV Check.

De penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Voor aanvang van het verenigingsjaar stelt zij, in samenspraak met het voltallige bestuur, de begroting op. Daarnaast is Merel gedurende het jaar verantwoordelijk voor het tijdig innen van contributies, ledenbijdragen, sponsorgelden en het tijdig betalen van facturen.

Aan het einde van het verenigingsjaar zal de penningmeester de jaarrekening opmaken en deze ter controle aanbieden aan de Kascommissie. 

De intern coördinatoren
De intern coördinatoren fungeren als tussenpersoon voor het bestuur en de commissies. Zij zullen hen aansturen op het gebied van inhoud, voortgang en samenwerking. Het contact tussen het bestuur en de commissies verloopt via de intern coördinatoren en de voorzitters van de commissies. Tevens zullen zij de visie van het bestuur overbrengen op de commissies. Tijdens de bestuursvergadering zullen overige leden van het bestuur worden geïnformeerd over de voortgang van de commissies.