Bestuur

Bestuursfoto_Studievereniging_Check_2019-2020.jpg

v.l.n.r. Gerard Wijngaarden, Leonie Jager, Isar Huisman en Mark Timmerman

Het zesentwintigste bestuur van Studievereniging Check.

Isar Huisman - Voorzitter                                             voorzitter@sv-check.nl
Leonie Jager - Secretaris                                               secretaris@sv-check.nl
Mark Timmerman - Penningmeester                     penningmeester@sv-check.nl
Gerard Wijngaarden - Intern coördinator          intern-coordinator1@sv-check.nl                                      Bestuurstaken

De voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, de Algemene Ledenvergaderingen. Tevens coördineert hij de samenwerking en de voortgang binnen het bestuur en de vereniging. Daarnaast is Isar het aanspreekpunt voor de (alumni)leden, sponsoren en andere belanghebbenden. Op activiteiten is de voorzitter het boegbeeld van de vereniging. 

Vice-voorzitter
Halverwege het verenigingsjaar zal het bestuur, na een sollicitatieronde, een vice-voorzitter voordragen. Diegene zal tijdens een Algemene Ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Vanaf dat moment is de vice-voorzitter volwaardig bestuurslid. Op deze manier zal hij of zij voldoende ervaring opdoen om in het verenigingsjaar 2020/2021 het voorzitterschap op zich te nemen.

De secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaggeving binnen de vereniging. Zij zal notuleren tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. Binnen het bestuur is Leonie verantwoordelijk voor het beheer van de bestuursagenda. Daarnaast houdt de secretaris de ledenadministratie bij en zal zij de (alumni)leden op de hoogte houden van de aankomende activiteiten. Verder valt het onderhoud van de website van SV Check onder de secretaris. Tot slot verstuurt zij de mailing van kantoren door en plaatst zij berichten via social media van SV Check.

De penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Voor aanvang van het verenigingsjaar stelt hij, in samenspraak met het voltallige bestuur, de begroting op. Daarnaast is Mark gedurende het jaar verantwoordelijk voor het tijdig innen van contributies, ledenbijdragen, sponsorgelden en het tijdig betalen van facturen.

Aan het einde van het verenigingsjaar zal de penningmeester de jaarrekening opmaken en deze ter controle aanbieden aan de Kascommissie. 

De intern coördinator
De intern coördinator fungeert als tussenpersoon voor het bestuur en de commissies. Hij zal hen aansturen op het gebied van inhoud, voortgang en samenwerking. Het contact tussen het bestuur en de commissies verloopt via de intern coördinator en de voorzitters van de commissies. Tevens zal hij de visie van het bestuur overbrengen op de commissies. Tijdens de bestuursvergadering zullen overige leden van het bestuur worden geïnformeerd over de voortgang van de commissies.