Bestuur

Het dertigste bestuur der Studievereniging Check.


Nick Oosterhuis – Voorzitter                                               voorzitter@sv-check.nl

Naomi van den Haak – Secretaris                                      secretaris@sv-check.nl

Dennis Verkerk – Penningmeester                                     penningmeester@sv-check.nl

Laura Ubels – Intern coördinator 1                                     interncoordinator1@sv-check.nl

Nina wels – Intern coördinator 2                                        interncoordinator2@sv-check.nl

                         


Bestuurstaken

De voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, de Algemene Ledenvergaderingen. Tevens coördineert hij de samenwerking en de voortgang binnen het bestuur en de vereniging. Daarnaast is Nick het aanspreekpunt voor de (alumni)leden, sponsoren en andere belanghebbenden. Op activiteiten is de voorzitter het boegbeeld van de vereniging. 

De vicevoorzitter
Halverwege het verenigingsjaar zal het bestuur, na een sollicitatieronde, een vicevoorzitter voordragen. Diegene zal tijdens een Algemene Ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Vanaf dat moment is de vicevoorzitter volwaardig bestuurslid. Op deze manier zal hij of zij voldoende ervaring opdoen om in het verenigingsjaar 2024/2025 het voorzitterschap op zich te nemen.

De secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaggeving binnen de vereniging. Zij zal notuleren tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. Binnen het bestuur is Naomi verantwoordelijk voor het beheer van de bestuursagenda. Daarnaast houdt de secretaris de ledenadministratie bij en zal zij de (alumni)leden op de hoogte houden van de aankomende activiteiten. Verder valt het onderhoud van de website van SV Check onder de secretaris. Tot slot verstuurt zij de mailing van kantoren door en plaatst zij berichten via social media van SV Check.

De penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Voor aanvang van het verenigingsjaar stelt hij, in samenspraak met het voltallige bestuur, de begroting op. Daarnaast is Dennis gedurende het jaar verantwoordelijk voor het tijdig innen van contributies, ledenbijdragen, sponsorgelden en het tijdig betalen van facturen. Aan het einde van het verenigingsjaar zal de penningmeester de jaarrekening opmaken en deze ter controle aanbieden aan de Kascommissie. 

De intern-coördinator
De intern-coördinator fungeert als tussenpersoon voor het bestuur en de commissies. Zij zal hen aansturen op het gebied van inhoud, voortgang en samenwerking. Het contact tussen het bestuur en de commissies verloopt via de intern-coördinator en de voorzitters van de commissies. Tevens zal zij de visie van het bestuur overbrengen op de commissies. Tijdens de bestuursvergadering zullen overige leden van het bestuur worden geïnformeerd over de voortgang van de commissies.